Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA “MAJway”

 1. Zasady Ogólne
  1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego „MAJway” prowadzona jest przez firmę MAJway Bartosz Maj.
  2. Wszystkie wypożyczane przedmioty są własnością MAJway niezależnie od ich bieżącej przynależności
  3. Wypożyczane przedmioty są sprawne technicznie i naładowane
 2. Procedura wypożyczania
  1. Ze względu na zawansowane mechanizmy obsługi Wypożyczalni (rezerwacje, płatności itd.) wszelkie wypożyczenia są realizowane za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem www.rent.majway.pl
  2. Sprzęt jest uznawany za zarezerwowany po potwierdzeniu REZERWACJI z obowiązkiem zapłaty
  3. Płatność za REZERWACJĘ może być dokonania online w momencie rezerwowania sprzętu lub poprzez przelew bankowy (przedpłaty) lub w osobiście (gotówką lub kartą) w lokalu przed przekazaniem sprzętu Wypożyczającemu
  4. Wyrózniamy dwa rodzaje rezerwacji w zależności o wyboru metody płatności:
   • rezerwacje twarde – opłacone w momencie składania rezerwacji
   • rezerwacje miękkie – z opcją zapłaty przy odbiorze sprzętu
   • Tylko rezerwacje twarde są gwarantowane. Rezerwacje miekkie mogą być anulowane przez Wypożyczalnię w dowolnym momencie, o czym Wypożyczający poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.
  5. Wszelkie płatności tj. za wypożyczenie, kaucje, zniżki, przedmioty dodatkowe są kalkulowane online na stronie Wypożyczalni i pobierana „z góry”
  6. Kaucja jest pobierana w celu pokrycia ewentualnych szkód związanych z uszkodzeniem przedmiotu wypożyczenia z winy Wypożyczającego (uszkodzenie mechaniczne, niewłaściwa eksploatacja itd.)
  7. W momencie wypożyczenia podpisywana jest Umowa Wypożyczenia w celu zabezpieczenia roszczeń Wypożyczalni
   • gdy przedmiot zostanie uszkodzony a naprawa przekracza koszt kaucji
   • przedmiot nie zostanie zwrócony
  8. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić bez podania przyczyny wypożyczenia sprzętu sportowego osobie, co do której istnieje wątpliwość czy będzie korzystać ze sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami.
  9. W momencie wypożyczenia sprzęt jest sprawny technicznie co Wypożyczający może sprawdzić przed podpisaniem Umowy Wypożyczenia
 3. Użytkowanie sprzętu
  1. Wypożyczający sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu sportowego.
  2. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt i szkody wyrządzone w związku z korzystaniem ze sprzętu sportowego od momentu wypożyczenia sprzętu sportowego do czasu jego zwrotu.
  3. Zaleca się, aby Wypożyczający nabył odpowiednie ubezpieczenie ON/NW w celu pokrycia ewentualnych szkud związanych z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu.
  4. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w ustalonym terminie (może być zarezerwowany przez innego Klienta). W przypadku konieczności zmiany terminu obowiązują następujące zasady:
   • Skrócenie terminy wypożyczenia – zawsze możliwe jednak bez zwrotu opłaconych a nie wykorzystanych dni wypożyczenia
   • Wydłużenie terminu wypożyczenia (po uzgodnieniu z Wypożyczalnią) – należy skontaktować się z Wypożyczalnią i uzgodnić czy możliwe jest przedłużenie wypożyczenia. Jeżeli tak wówczas dodatkowe dni będą traktowane jako nowe wypożyczenie (a nie kontynuacja istniejącego) i będą opłacone przez Wypożyczającego w momencie oddania sprzętu
   • Samowolne przedłużenie wypożyczenie (bez kontaktu lub zgody Wypożyczalni) będzie traktowane jako celowe utrudnianie pracy Wypożyczalni. Dodatkowe dni wypożyczenia poza uzgodnionym okresem będą płatne przez Wypożyczającego w momencie zwrotu sprzętu wg taryfy jak nowe wypożyczenie pomnożone przez dwa.
   • W przypadku niezwrócenia sprzętu po przekroczeniu 24 godzin od planowanej daty zwrotu będzie to traktowane jako kradzież i zgłoszone Policji.
 4. Procedura zwrot sprzętu
  1. Sprzęt powinien zostać zwrócony w miejscu i czasie zgodnym z REZERWACJĄ
  2. Sprzęt powinien być kompletny, czysty w stanie zbliżonym do stanu w momencie wypożyczenia
  3. Kaucja jest zwracana (o ile nie ma uszkodzeń) w takiej samej formie jak została wpłacona (gotówka/przelew/karta)
  4. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Korzystający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją Umowy Wypożyczenia będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wypożyczalni.
  2. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.